Funcionament

Atesa la seva funció de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, els Centres de Suport Familiar ofereixen els seus serveis al llarg de tot l’any, amb especial atenció als períodes de vacances escolars.
L’horari és ampli i s’adapta a les necessitats específiques de l’entorn.

El servei de guarda infantil s’ofereix al llarg de tot el dia per a infants menors de 3 anys no escolaritzats i en horari extraescolar per als nens i nenes escolaritzats de totes les edats.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell